Dosering og administrasjonsmåte1

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist som har erfaring med diagnostisering og behandling av ankyloserende spondylitt.

Xeljanz til oral bruk er tilgjengelig i to styrker ved standard behandling av RA, PsA og AS; 5 mg to ganger daglig og 11 mg én gang daglig.
 

RA-, PsA og AS-pasienter kan bytte fra 5 mg til 11 mg tabletter dagen etter  den siste dosen er tatt med 5 mg. Det samme gjelder motsatt vei  (fra 11 mg til 5 mg tabletter). 

Rask absorpsjon med max plasmakonsentrasjon rundt en time etter tablettinntak, med en halveringstid på ca. 3 timer for 5 mg tabletten og ca. 6 timer for 11 mg tabletten.

Bildet viser ikke faktisk størrelse på blisterpaking.

Før administrering

  • Pasienter bør vurderes og testes for latent eller aktiv TB-infeksjon
  • Alle pasienter bør ta alle vaksiner som er anbefalt i gjeldende vaksinasjonsprogram. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz
  • Screening for virushepatitt bør utføres i samsvar med kliniske retningslinjer

Bruk av Xeljanz sammen med biologiske DMARD-er og potente immunsuppresiva bør unngås pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare.

Dosejustering, midlertidig seponering og avslutning av behandling

  • Dersom en pasient får en alvorlig infeksjon skal behandling med Xeljanz seponeres midlertidig frem til infeksjonen er under kontroll
  • Midlertidig seponering kan være nødvendig for å håndtere doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi

Xeljanz-dosen reduseres til 5 mg en gang daglig

Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker potente hemmere av cytokrom (CYP) P450 3A4 (f.eks. ketokonazol). Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker ett eller flere legemidler som gir moderat hemming av CYP3A4 samt kraftig hemming av CYP2C19 (f.eks. fluconazol).

Se preparatomtale for mer informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner.
 

Opplæringsmateriell/RMP

Se forøvrig opplæringsmateriell som er utarbeidet sammen med Statens legemiddelverk:

  • Pasientkort
  • Informasjonsbrosjyre til forskriver
  • Sjekkliste til forskriver ved behandlingsstart
  • Sjekkliste til forskriver ved oppfølgingsbesøk

Dette er et supplement til Xeljanz preparatomtale og pakningsvedlegg og kan lastes ned fra www.felleskatalogen.no

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC)

PP-XEL-NOR-0288