På verdensbasis har over 290.000 pasienter blitt behandlet med Sutent

Sutent

 

Med indikasjon for avansert/metastatisk nyrecellekarsinom, gastrointestinal stromal tumor (GIST) og pankreatisk nevroendokrin tumor (pNET)3 har Sutent blitt benyttet i behandling for over 290 000 pasienter over hele verden i løpet av de siste 11 årene1.

Anbefalt i både norske og europeiske behandlingsretningslinjer

Sutent benyttes mest til oppstarts-behandling av nyrecellekarsinom med spredning og har innehatt høyeste grad av anbefaling for bruk i både norske4 og europeiske behandlingsretningslinjer5 i hele denne perioden.

Refusjonsberettiget bruk:6

Førstelinjebehandling av pasienter med avansert og/eller metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom, dvs. pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling.

Refusjonskode: ICPC, Vilkår nr. U75 Ondartet svulst nyre 157, 159 . ICD, Vilkår nr. C64 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken 157, 159.

Vilkår: 157 - Det kan kun utleveres behandling for inntil én måned per reseptekspedisjon. 159 - Behandlingen skal evalueres etter 3 måneder og deretter hver 2.-3. måned. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen. All evaluering skal dokumenteres i journalen.

Viktig sikkerhetsinformasjon:7

 • Hypertensjon var en svært vanlig bivirkning rapportert i kliniske studier.
 • Pasienter skal undersøkes med hensyn til hypertensjon og kontrolleres på en hensiktsmessig måte.
 • Under behandling med sunitinib bør det foretas rutinemessig monitorering av tyreoideafunksjonen hver 3. måned
 • Samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer eller hemmere bør unngås.
 • Pasientene bør informeres om at depigmentering av hår eller hud også kan oppstå under behandling med sunitinib.

 

Les mer om Sutent

 

Preparatomtale

 

Referanser:

 1. Periodic safety update report (PSUR) Sutent april 2016.
 2. Sutent SPC november 2016 pkt 9
 3. Sutent SPC november 2016 pkt 4.1
 4. Sosial og helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrecellekreft (RCC). IS 1525 Nasjonale faglige retningslinjer, september 2015.
 5. Escudier B, Porta C, Schmidinger M. et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2016 Sep;27(suppl 5):v58-v68
 6. Felleskatalogen Sutent februar 2017
 7. Sutent SPC november 2016 pkt 4.4