På verdensbasis har over 290.000 pasienter blitt behandlet med Sutent

Sutent

 

Sutent har i juli 2016 innehatt markedsføringstillatelse i 10 år1.

Med indikasjon for avansert/metastatisk nyrecellekarsinom, gastrointestinal stromal tumor (GIST) og pankreatisk nevroendokrin tumor (pNET)2 har Sutent blitt benyttet i behandling for over 290 000 pasienter over hele verden i løpet av de siste 10 årene3.

Anbefalt i både norske og europeiske behandlingsretningslinjer

Sutent benyttes mest til oppstarts-behandling av nyrecellekarsinom med spredning og har innehatt høyeste grad av anbefaling for bruk i både norske4 og europeiske behandlingsretningslinjer5 i hele denne perioden.

Sutent har forhåndsgodkjent refusjon for førstelinjebehandling av pasienter med avansert og/eller metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom, dvs. pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling6.

Les mer om Sutent

 

Preparatomtale

 

Referanser:

  1. Sutent SPC Juni 2015 pkt 9.
  2. Sutent SPC Juni 2015 pkt 4.1.
  3. Pfizer inc interna data.
  4. Sosial og helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrecellekreft (RCC). IS 1525 Nasjonale faglige retningslinjer, september 2015.
  5. Escudier B, Porta C, Schmidinger M. et al. Ann Oncol 2014;25(suppl 3):iii49–iii56
  6. Felleskatalogen Sutent februar 2016