Effektstudie på pasienter med kreft

CLOT-studien:

CLOT-studien har tittelen ”Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer”.

Studien er en multisenter, randomisert, åpen klinisk studie utført på 676 pasienter med kreft.
 

Inklusjonskriteriene i studien var at pasienten hadde både
  • en nylig diagnostisert, symptomgivende proksimal dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE)
  • aktiv kreftsykdom

 

Studiedesign:

Studiedesign for CLOT-studien

Multisenter, randomisert, åpen klinisk studie, n=676 delt i to grupper

 

Primærendepunkt:

Første episode av symptomgivende residiv av dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE) i løpet av en 6 måneders periode.

 

Resultat:

Fragmin reduserer risiko for tromboseresidiv.

The kaplan-Meier estimate of the probability of recurrent thrombosis at six months was 9 percent in the dalteparin group, as compared with 17 percent in the oral-anticogulant group.

 

Fragmin reduserer risiko for tromboseresidiv

Omarbeidet etter Lee, A.Y.Y et al.

 

Blødninger:

  Fragmin n = 338 (%) Vitamin K-antagonist n = 335 (%) P-verdi
Alvorlig blødning 19 (6) 12 (4) 0,27
Alle blødninger (14) (19) 0,09


Konklusjon: 

Hos pasienter med kreft og akutt venøs tromboembolisme, er dalteparin mer effektiv enn vitamin K-antagonist i å redusere risiko for residiv tromboembolisme uten at blødningsrisikoen øker.

 

Referanse: Lee, A.Y.Y et al., N Engl J Med 2003; 349:146-53


Fragmin logo

 

Tilbake til Fragmin forsiden