Fragmin til overvektige

Ved profylaktisk behandling av venøs tromboembolisme hos overvektige, bør det gis høyrisikodoser med Fragmin, 5 000 - 7 500 IU daglig.

Ved behandling av venøs tromboembolisme/lungeemboli, finnes det begrenset erfaring med dosering 200 IU/kg hos pasienter med normal nyrefunksjon som har en kroppsvekt opp til 190 kg. Det er ingen tilgjengelige data fra pasienter > 190 kg.

Fragmin ferdigfylte sprøyter er tilpasset forskjellig kroppsvekt og er tilgjengelig for behandling av pasienter med en kroppsvekt opp til 90 kg. For pasienter > 90 kg bør det brukes en kombinasjon av ferdigfylte sprøyter som er tilpasset den totale dosen pasienten trenger.

En retrospektiv studie blant 135 pasienter som gjennomgikk fedmekirurgi og som fikk tromboseprofylakse med Fragmin 7 500 IU per dag er analysert. Kroppsvekten til pasientene var 148,8 ± 31,2 kg og BMI ≥ 40. 81 pasienter (60 %) hadde et anti-Xa nivå innenfor målområdet (0,2 til 0,5 IU/ml), 48 (30 %) lavere enn 0,2 IU/ml og 13 (10 %) på 0,5 IU/ml. Man så en signifikant invers sammenheng mellom anti-Xa nivåer og kroppsvekt. Tre blødningstilfeller ble registrert.

I en prospektiv studie av 37 overvektige pasienter med venøs tromboembolisme og normal nyrefunksjon som fikk behandling med Fragmin 200 IU/kg (basert på faktisk kroppsvekt) ble lavnivået av anti-Xa målt på dag 3 og 5 under behandlingen, og toppnivået av anti-Xa på dag 3. Den tyngste pasienten veide 190 kg og hadde en BMI på 58. Pasientene ble delt inn i tre vektklasser: A innenfor 20 % av idealvekt, B 20-40 % over idealvekt, og C for mer enn 40 % over idealvekt. Ingen relevante forskjeller i anti-Xa nivåer mellom de ulike gruppene ble observert ved de ulike målingene. Ingen av pasientene opplevde tromboemboliske hendelser eller blødninger i løpet av studien.


Referanse: Fragmin SPC pkt 5.1, 18.04.2016