Behandling av nevropatisk smerte


Neurontin og Lyrica ved behandling av nevropatisk smerte

Behandling av nevropatisk smerte er vanskelig. Smerteintensiteten varierer sterkt, men er ofte høy. Vanlige svake og middels sterke analgetika har liten eller ingen effekt. Mange pasienter blir likevel satt på slike medikamenter og opplever bare bivirkningene. Man oppnår ofte bedring ved bare å seponere dem. Pasienten må få et realistisk bilde av at det er vanskelig å behandle smertene, men at flere tiltak kan prøves.1

 
Ikke-farmakologisk behandling omfatter blant annet:

  •     akupunktur
  •     lavfrekvent transkutan stimulering
  •     fysioterapi1


Farmakologisk behandling omfatter blant annet:

    Lyrica (pregabalin)
    Neurontin (gabapentin)
     

Neurontin og Lyrica ved behandling av nevropatisk smerte

Lyrica (pregabalin) er klassifisert som et av førstevalgsspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte i ”Retningslinjer for Smertelindring”, utgitt av Den Norske Legeforening.1 I retningslinjene fra European Federation of Neurological Societies (EFNS) er pregabalin ett av førstevalgspreparatene ved behandling av;

  •     smertefull diabetes nevropati
  •     post herpetisk nevropati
  •     sentral nevropatisk smerte2


Lyrica er blitt undersøkt i 10 kontrollerte studier, og i kliniske studier på opp til 12 uker ved både perifer og sentral nevropatisk smerte, ble smertereduksjon observert i løpet av uke 1 og ble opprettholdt gjennom behandlingsperioden.3

 
Neurontin (gabapentin) har forhåndsgodkjent refusjon og kan skrives direkte på blå resept

  •     Refusjonsberettiget bruk:

    Tilleggsbehandling ved partielle epileptiske anfall med eller uten sekundære generaliserte anfall hos pasienter som ikke er tilfredsstillende kontrollert med andre tradisjonelle antiepileptika. Symptomatisk behandling av kronisk, sterk nevropatisk smerte med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

 

  •     Refusjonskode:

    ICPC:-71 Kroniske, sterke smerter (vilkår 111, 112 ), -81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), N88 Epilepsi. ICD: -71 Kroniske, sterke smerter (vilkår 111, 112), -81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), G40 Epilepsi.

 

  •     Vilkår:

    111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak, 112 Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal. 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.


Når Neurontin ikke gir tilfredstillende resultat kan det søkes om individuell refusjon for Lyrica (§3a).

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

 


Les mer om Lyrica (pregabalin) her

Referanser:

1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske lægeforening 2009 (sett 12.02.2018).
2. Attal N, Cruccu G, Baron R et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 1113–23.
3. Preparatomtale Lyrica. 28.02.2019

PP-MEU-NOR-0014