Talzenna dosering

Hvem kan få Talzenna1

Talzenna er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med et antracyklin og/eller et taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet for pasientene. Pasienter med hormonreseptor-positiv (HR-positiv) brystkreft skal ha blitt behandlet med en tidligere endokrinbasert terapi, med mindre endokrinbasert terapi var uegnet for pasientene.

Hvordan skal Talzenna doseres1
 

Den anbefalte dosen er 1 mg talazoparib én gang daglig. Pasienter bør behandles til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår. 

Behandling med Talzenna skal initieres og overvåkes av en lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. 

Pasienter bør selekteres for behandling av brystkreft med Talzenna basert på funn av skadelige eller mistenkt skadelige kimcelle BRCA-mutasjoner. BRCA mutasjonsstatus bør undersøkes i et kvalifisert laboratorium ved bruk av en validert testmetode.

Genetisk rådgivning til pasienter med BRCA-mutasjoner bør utføres i henhold til lokale retningslinjer der det er behov for det.

Viktig å huske om mat, drikke, og uteglemt dose: 

  • Talzenna kapsler skal svelges hele (de skal ikke tygges, knuses eller åpnes).    
  • Talzenna kan tas med eller uten mat
  • Pasientene bør oppfordres til å ta dosen på cirka samme tidspunkt hver dag.     
  • Hvis pasienten kaster opp eller ikke får tatt en dose skal pasienten ikke ta en ekstra dose den dagen. Den neste foreskrevne dosen bør tas til vanlig tid. 
  • P-gp hemmere: Samtidig bruk av sterke P-gp-hemmere under behandling med talazoparib skal unngås.      
     
Referanse:
  1. Talzenna SPC
PP-TAL-NOR-0016