Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Forskning og utviklingHjemOm PfizerForskning og utviklingPfizer forskning og utvikling

Helt siden Carl Erhart og Carl Pfizer grunnla selskapet for 175 år siden, har det å utvikle effektive og trygge medisiner vært selve kjernevirksomheten for Pfizer. Et av de første produktene Pfizer utviklet var en medisin mot parasitter, som særlig rammet barn. På 1940- tallet startet Pfizer masseproduksjon av Penicilin, noe som bidro til et av de viktigste medisiniske fremskrittene i moderne historie.

De senere årene har Pfizer blant annet forsket frem vaksiner mot covid-19, dødelig hjernehinnebetennelse, biologisk behandling mot revmatisme, medisiner mot kreft og hjertemedisiner. Vår forskning har bidratt til bedre helse og livskvalitet, og til å redde mange liv. Vi har fortsatt mange produkter under utvikling som kan gi vesentlig bedre helse for mange pasienter.

For å forske frem nye, trygge og effektive medisiner er vi avhengig av faglig ekspertise innenfor medisin, farmakologi, biokjemi og mange andre fagområder. Det er denne kunnskapen som er nøkkelen til vår suksess som et verdensledende innovativt legemiddelselskap. Vårt mål er å utvikle legemidler som i betydelig grad forbedrer menneskers liv og helse og som er til nytte for samfunnet.

Det tar ofte 12-15 år å utvikle en god ide til et produkt som kan tilbys pasientene. I denne perioden skal produktene gjennom en både vitenskapelige undersøkelser og kliniske studier i flere faser. Studiene skal både sikre at medisinen både er effektiv og så trygg som mulig.

Forskning på nye legemidler er svært kostnadskrevende, og Pfizer bruker om lag 9 mrd dollar hvert år på forskning.

Pfizer sitt forskningsprogram

Pfizer konsenterer sin innsats innen forskning og utvikling til de områder der vi ser det største behovet og de vitenskapelige mulighetene. Disse områdene er: Inflammasjon og immunologi; hjerte-/karsykdommer og stoffskiftesykdommer; kreftsykdommer; vaksiner; sykdommer i nervesystemet inkludert smerte, samt sjeldne sykdommer.

Fra å foregå i dypeste hemmelighet i lukkede rom har forskning og utvikling av legemidler endret seg betydelig i løpet av de siste tiårene. Pfizer har nå et åpent og utstrakt samarbeide med forskere på universitetene, pasientforeninger, legemiddelmyndigheter, andre legemiddelselskap og behandlende leger over hele verden i den hensikt å utvikle legemidler som dekker den enkelte pasient og samfunnet sine behov. Våre forskere arbeider side om side med andre forskere i laboratoriene ved noen av de største og mest anerkjente universitetene.

Forskning og utviklingHva er kliniske studier

Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer
Etikk, åpenhet og høy vitenskapelig standard

Forskning er et strengt regulert område, som styres av internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgivning, etiske standarder og Pfizer sitt strenge interne regelverk. Forskningsprosjekter skal godkjennes og følges opp av uavhengige nasjonale myndigheter. Summen av denne reguleringen skal sikre at forskningen skjer på uavhengig faglig grunnlag, at produktene er grundig testet for effekt og sikkerhet, og at hele prosessen er etisk og faglig forsvarlig. Pfizer sin forskning er akkreditert av Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs.

Pfizer stiller som krav at alle kliniske studier skal registreres på ClinicalTrials.gov før forskningsprosjektet starter. Dette sikrer åpenhet om hvilke forskningsprosjekter som er iverksatt, uansett resultatet av disse. Et sammendrag av alle studier legges ut på Pfizer sin internasjonale nettside med lenke til clinicaltrial.gov. I tillegg blir alle studieresultater sendt inn til anerkjente vitenskapelige tidsskrift innen 18 måneder etter studiens avslutning for publikasjon. Forskere som ønsker innsyn i og adgang til våre kliniske studiedata får dette, og Pfizer deltar også i ulike prosjekter for deling av vitenskapelige data, som for eksempel Project Datasphere. Vi deltar også i prøveprosjektet Blue Button, foreløpig begrenset til USA, der deltakere i kliniske studier får adgang til sine egne resultater og data.

Legemiddelmyndighetene, som skal vurdere om et legemiddel tillates for salg, har fullt innsyn i datagrunnlaget for alle studier. Legemiddelmyndighetene gjør sine faglige og uavhengige vurderinger av legemiddelets sikkerhet før produktet tillates forskrevet til pasientene.

Også etter at et legemiddel har fått markedsføringstillatelse, foretas det nye studier av produktets sikkerhet og effekt. Samtidig bes helsepersonell og pasienter om å rapportere om alle bivirkninger. Resultatene av disse undersøkelsene vurderes av legemiddelmyndighetene og legemiddelselskapene fortløpende, for å sikre at produktene er så trygge som mulig. Se også mer informasjon på vår side om bivirkninger og sikkerhet.

Godkjenning av legemidler

Det er helsemyndighetene i EU og Norge som tar stilling til om et legemiddel skal godkjennes for salg til pasienter, og hvilke vilkår som skal gjelde for bruk. All dokumentasjon av studier og annen kunnskap om legemidlet sendes til myndighetene. Etter at søknaden er innlevert til de europeiske regulatoriske myndighetene kan det ta opptil ett år før det kommer en godkjenning. I mellomtiden kan det komme spørsmål og forespørsler om utfyllende opplysninger.

I Norge er det Direktoratet for medisinske produkter, som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som endelig godkjenner legemidler for bruk i Norge. De regulatoriske myndighetene stiller svært høye krav til dokumentert effekt og trygghet. Også etter at et legemiddel er godkjent, fortsetter prosessen med å studere effekt og bivirkninger av legemidlet. Myndighetene vurderer fortløpende om ny kunnskap tilsier at det skal gjøres endringer i vilkårene for bruk av legemidlet eller innføres nye forsiktighetsregler.

Forskning og utviklingGodkjenning av legemidler

Det er helsemyndighetene i EU og Norge som tar stilling til om et legemiddel skal godkjennes for salg til pasienter, og hvilke vilkår som skal gjelde for bruk. All dokumentasjon av studier og annen kunnskap om legemidlet sendes til myndighetene.

Les mer
Kvalitetskontroll under produksjon og utsendelse av legemidler

Når legemidlet er godkjent av Direktoratet for medisinske produkter settes produksjonen i gang. Den består av flere ledd før legemidlet blir tilgjengelig for pasienten.

Prøvene av råvarer analyseres av vår kvalitetskontroll som har ansvaret for at råvarene oppfyller internasjonale krav for tilvirkning av legemidler. Under tilvirkningsprosessen tas det prøver som sendes til kvalitetskontrollen for analyse. Det tas også kontroller av produksjonsdokumenter og av legemidlene før de pakkes.

Pakkingen utføres ifølge instruksjonene i kapsler og pakningsvedleggene legges i. Også her tas det prøver som kontrollerer at det er riktig pakningsvedlegg og at det pakkede legemidlet er det samme som står på pakningen. Når legemidlet er ferdigpakket sendes det til avdelingen for materialhåndtering. Legemidlet merkes og videresendes til vårt lager.

Flere dokumenter følger legemidlet gjennom hele produksjonskjeden. Dokumentene sendes til kvalitetskontrollen som gjennomgår alle dokumenter og kontrollerer at alt har gått riktig for seg. Når dokumentene er kontrollert og eventuelle avvik er utredet og oppklart, slippes legemidlet ut på markedet. Produktene distribueres deretter ut rundt om i verden.

Om samarbeidOverføring til pasientorganisasjoner

Informasjon om samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner. 

Les mer
Overføring til helsepersonell og helseorganisasjoner (EFPIA)

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Pfizer samhandler med.

Les mer

Les mer om:

PP-UNP-NOR-0774 | Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00